آدرس زیرسایت‌های دانشگاه

تاریخ: 08 Apr 2024
تعداد بازدید: 258

آدرس زیرسایت های دانشگاه

نام سایت دسته آدرس اینترنتی
سایت دانشگاه به زبان فارسی سایت اصلی https://ardakan.ac.ir
سایت دانشگاه به زبان انگلیسی سایت اصلی https://ardakan.ac.ir/En
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشکده https://ardakan.ac.ir/web/humanities
دانشکده فنی و مهندسی دانشکده https://ardakan.ac.ir/web/engineering
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشکده https://ardakan.ac.ir/web/agriculture
آموزشکده پیرادامپزشکی دانشکده https://ardakan.ac.ir/web/veterinary
ریاست حوزه ریاست https://ardakan.ac.ir/web/president
دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل حوزه ریاست https://ardakan.ac.ir/web/publicint
گروه نظارت و ارزیابی حوزه ریاست https://ardakan.ac.ir/web/supervision
مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری حوزه ریاست https://ardakan.ac.ir/web/budget
معاونت آموزشی و پژوهشی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/EduRes
مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/educational
مدیریت امور پژوهشی و فناوری حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/web/research
گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/entrepreneurship
گروه آموزش‌های آزاد و مجازی حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/virtual
گروه امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/it
مرکز رشد حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی https://ardakan.ac.ir/web/roshd
معاونت اداری و مالی حوزه معاونت اداری و مالی https://ardakan.ac.ir/web/financial
مدیریت امور اداری و پشتیبانی حوزه معاونت اداری و مالی https://ardakan.ac.ir/web/official
مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی حوزه معاونت اداری و مالی https://ardakan.ac.ir/web/technical
مدیریت فرهنگی و اجتماعی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی https://ardakan.ac.ir/web/cultural
مدیریت دانشجویی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی https://ardakan.ac.ir/web/student
مرکز مشاوره، سلامت و سبک زندگی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی https://ardakan.ac.ir/web/consultation
اداره تربیت بدنی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی https://ardakan.ac.ir/web/physicaledu
معاونت دانشجویی و فرهنگی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی https://ardakan.ac.ir/web/StuCul