آگهي مناقصه طبخ و توزيع غذاي دانشجويان
تاریخ : یکشنبه 14 تیر 1394 ساعت 12:13 | تعداد بازدید : 2605
آگهي مناقصه
دانشگاه اردكان درنظر دارد طبخ وتوزيع غذاي دانشجويان خود را از طريق مناقصه به شركتها و پيمانكاران واجد شرايط واگذار كند. متقاضيان واجد شرایط می توانندجهت دريافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 94/04/23  به آدرس http://www.ardakan.ac.ir مراجعه نمایند. پایان تكميل اسناد و مدارك و تحويل به دانشگاه،پايان وقت اداري  چهارشنبه   94/4/24  مي باشد .
                                       روابط عمومي دانشگاه اردكان 
دریافت اسناد:
پیشنهاد قیمت
شرايط مناقصه
فرم شماره 3(خوداظهاری)
قرارداد سلف 1394
منع مداخله


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035