آگهی مناقصه تغذیه دانشجویی 98-97(تکمیلی)
تاریخ : دوشنبه 25 تیر 1397 ساعت 08:14 | تعداد بازدید : 955

شرايط مناقصه

 
1-موضوع مناقصه : واگذاری امور تغذیه سلف دانشجویان دانشگاه اردکان در سال تحصیلی 98-97مهلت دریافت اسناد مناقصه حداكثر تا ساعت 14 روز  شنبه مورخ 97/4/30 مي باشد كه مي بايست  به آدرس : www.ardakan.ac.ir مراجعه و اسناد را دانلود و سپس تکمیل و باضمانتنامه شرکت در مناقصه و به آدرس : اردکان بلوارآیت ا... خاتمی(ره) دانشگاه اردکان ساختمان مرکزی-طبقه سوم دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند.
تذکر: در صورتیکه ضمانتنامه شرکت درمناقصه تا موعد مقرر(30/04/97 ) تحویل دبیرخانه دانشگاه نگردد شرکت کننده از دور مناقصه حذف خواهد شد.
2-شرط شرکت در مناقصه:
به علت حساس بودن جایگاه دانشگاه , شرکت کنندگان باید حداقل دو انعقاد قرارداد حجمی در سال95 تا کنون با شرکت یا ارگان های دولتی داشته واصل تصویر صفحه اول آرنرا به همراه اسناد تحویل دهند. 
3-مبلغ تضمين شركت در مناقصه :
مبلغ  تضمين شركت در مناقصه  به میزان  160/000/000 ریال  مي باشد كه به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمين شده بانكي باید باشد.
4-مدارك لازم :
- تكميل فرم منع مداخله كارمندان دولت
-ضمانتنامه يا چك تضمين شده بانكي در وجه دانشگاه به شناسه ملی 14003391262 و کد اقتصادی 411374933941 کد پستی 8951895491  و شماره حساب شبای بانک ملی    140170000000109865008006 IR   بنام درامد اختصاصی دانشگاه اردکان
-فرم پيشنهاد قيمت                    
-برگ شرايط مناقصه
-نامه مجوز اجراي طرح طبقه بندي شركت مربوطه از وزارت كار وامور اجتماعي مهلت دار تا سال97
-قرارداد مهر و امضاء شده توسط مديرعامل شركت یا مقام مجاز
-گواهي حسن انجام كار با قيد مدت در صورت دارا بودن از محلهايي غير از دانشگاه اردکان
-كپي اساس نامه و آگهي آخرين تغييرات شركت
شرايط :
1 - برنده مناقصه بايد  پس از اعلام دانشگاه اردکان در مدت مقرر با ارائه تضمين اجراي تعهدات به ميزان 10% مبلغ  كل قراردا د نسبت به انعقاد قرار داد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع دانشگاه اردکان ضبط و قرار داد به اولويت دوم واگذار خواهد شد.
2- در صو رت انصراف اولويت اول ، اولويت دوم موظف است پس از اعلام دانشگاه اردکان در مدت مقرر نسبت به ارائه تضمين اجراي تعهدات و انعقاد قرارداد مبادرت نمايد در غير اينصورت تضمين شركت در مناقصه اولويت دوم نيز بدون هيچ تشريفات قضايي به نفع دانشگاه اردکان ضبط و مناقصه تجديد خواهد شد.
3- ضمانتنامه ساير شركتهاي حاضر در مناقصه پس از انعقاد قرارداد با اولويت اول يا برنده مناقصه اعلام شده از طرف كميسيون مسترد ميگردد.
تذكرات :
الف ) دانشگاه اردکان در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات با توجه به صرفه و صلاح دولت مختار مي باشد .
ب ) كليه ارقام مندرج در فرم پيشنهاد قيمت بايد به صورت عددي و حروفي و به ريال ذكر گردد .
ج ) كليه اوراق شركت در مناقصه پس از مطالعه و بررسي توسط مدير عامل بايد به امضاء مدير عامل و مهر شركت برسد..
د) در صورت تكيمل بودن مدارك از جمله رزومه شركت ، كپي اساس نامه ، ضمانت نامه بانكي ، مجوز وزارت كارواموراجتماعي(طرح طبقه بندي شركتها) وديگر مدارك خواسته شده و  تاييد آن از طرف مركز پاكت پيشنهاد قيمت گشوده خواهد شد.
ه)درخواست ها وپيشنهادات ناقص مورد بررسي قرار نميگيرد.
تذكرمهم : در ضمن مدارک را به شرح ذیل در پاکت ها قراردهید.
ضمانتنامه در پاکت (الف) مدارک پیوست پاکت (ب) پیشنهاد قیمت پاکت (ج)
    آدرس دقيق و تلفن تماس شركت :
     نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور ومهرشركت  :
فایل پیوست را از اینجا دانلود کنید 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035