آگهی مناقصه تغذیه دانشجویی 98-97
تاریخ : شنبه 16 تیر 1397 ساعت 07:29 | تعداد بازدید : 1089
فرم تقاضاي دريافت اسناد مناقصه:
 
متقاضیان جهت دریافت فرم ها به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس : WWW.setadiran.ir مراجعه نمایند.


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035