آگهی تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان
تاریخ : چهارشنبه 19 تیر 1392 ساعت 12:01 | تعداد بازدید : 4158
دانشگاه اردکان در نظر دارد تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان خود را از طریق مناقصه به شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط واگذار کند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا تاریخ92/5/13 مبلغ150000ریال به حساب شماره 2020084211نزد بانک تجارت شعبه مرکزی اردکان به نام حساب درآمد اختصاصی دانشگاه اردکان واریز و اصل فیش مربوطه را به این دانشگاه تحویل نمایند.
ضمناً آخرین مهلت تکمیل اسناد و مدارک و تحویل به دانشگاه، پایان وقت اداری92/5/16 می باشد.
آدرس: اردکان-بلوار آیه الله خاتمی(ره)- دانشگاه اردکان
روابط عمومی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035