رئیس دانشگاه


نام و نام خانوادگی: فاطمه بهجتی اردکانی   
رشته تحصیلی: علوم تربیتی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:
president@ardakan.ac.ir

تلفن: 
035-32248174
035-32248271
035-32248272

نمابر:
035-32248384                                                                                                


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035