معاونت اداری و مالی


نام و نام خانوادگی: سید حسن موسوی بفروئی                                                                

رشته تحصیلی: ژئوفیزیک
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  vice.admin@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248272-035
نمابر: 32248384-035                                                                  
                              
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035