دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

کاردانی:
 • تربیت بدنی-مربی گری
کارشناسی:
 • روانشناسی عمومی
 • راهنمایی و مشاوره
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی
 • علوم سیاسی
 • مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد:
 • مدیریت منابع انسانی-مدیریت منابع انسانی اسلامی
 • مدیریت دولتی
 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • مشاوره(چهار گرایش)
 • روانشناسی عمومی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035