معاونت آموزشی و پژوهشی


نام و نام خانوادگی: علی فتح‌زاده                                                                

رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آبخیزداری
مرتبه علمی: دانشیار

ایمیل:  vice.edu@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248272-035
نمابر: 32248384-035


                                                                  

تازه‌های آموزشی و پژوهشی:


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035