مدیریت امور پژوهشی و فناوری


نام و نام خانوادگی: بهزاد کفاش                                                                

رشته تحصیلی: ریاضی
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  bkafash@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248272-035
نمابر: 32248384-035                                                                  
                              
 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035