دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

کارشناسی
 • مهندسی کشاورزی،اقتصادکشاورزی
 • مهدسی کشاورزی ،علوم باغبانی
 • مهندسی کشاورزی،علوم و مهندسی آب
 • مهندسی منابع طبیعی،مرتع و آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی،محیط زیست
 • مهندسی منابع طبیعی،مدیریت مناطق خشک و بیابان
کارشناسی ارشد
 • مهندسی کشاورزی،اقتصادکشاورزی (چهار گرایش)
 • مهندسی کشاورزی،علوم باغبانی
 • علوم و مهندسی آب-آبیاری و زهکشی
 • مهندسی منابع طبیعی،مرتعداری
 • مهندسی منابع طبیعی،آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی،بیابانزدایی
 • مهندسی منابع طبیعی،محیط زیست(سه گرایش)

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035