سوالات پرتکرار
محرومیت از تحصیل و اخراج
مطابق آیین‌نامه‌ی آموزشی، در شرایط زیر دانشجو از ادامه تحصیل محروم شده و اخراج می‌شود: 1) در دوره‌ی کارشناسی پیوسته در صورت مشروط شدن در سه نیمسال و در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در صورت مشروط شدن در دو نیمسال متوالی یا غیر متوالی 2) درصورتی‌که دانشجو نتواند در مدت مجاز تحصیل و یا در مدتی که از شورای آموزشی دانشگاه سنوات اضافی اخذ می‌نماید، تمامی دروس دوره را با موفقیت بگذراند.
توجه 1: دانشجویی که به‌ هر دلیل اخراج می‌شود، می‌تواند از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه (حوزه‌ی معاونت دانشجویی) تقاضای ادامه تحصیل مجدد نماید که با توجه به معدل کل و تعداد واحدهای باقیمانده‌ی دانشجو این کمیسیون نسبت به صدور و یا عدم صدور مجوز ادامه تحصیل تصمیم‌گیری می‌نماید. درصورتی‌که دانشجو نتواند در حداکثر مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای درسی خود را گذرانده و فارغ‌التحصیل شود، در صورت اخراج شدن دانشجوی دوره‌ی کارشناسی، اگر معدل کل وی حداقل 12 باشد به او مدرک کادرانی (فوق‌دیپلم) داده می‌شود، البته اگر تعداد واحدهای گذرانده شده او در حد تعداد واحدهای لازم برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی باشد (68 واحد که حداکثر 10 واحد آن از دروس عمومی باشد). اگر معدل کل دانشجوی اخراج شده، از 12 کم‌تر باشد، واحدهای دروسی که دانشجو با نمره 12 و بالاتر گذرانده است جمع زده شده و اگر برای فراغت از تحصیل در مقطع کاردانی (فوق‌دیپلم) کافی باشد، دانشجو با اخذ مدرک کاردانی در رشته‌ی خود فارغ‌التحصیل می‌شود و در غیر این صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود. در دانشگاه‌ اردکان فقط تعدادی از دروس مازاد بر واحدهای دوره‌ی کاردانی با نمره‌ی کم‌تر از 12 تا رسیدن معدل دانشجو به 12 حذف و بقیه دروس اعم از قبول یا مردود در کارنامه‌ی دانشجو باقی می‌ماند. برای دانشجویان ورودی 1391 و 1392، گذراندن 68 واحد درسی (اخذ نمره 10 و بالاتر و بدون توجه به نوع درس) و داشتن میانگین کل بالاتر از 12، ملاک صدور مدرک کاردانی خواهد بود.
توجه 2: صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف‌نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته یا مجری بودن دانشگاه انجام می‌گیرد. حتماً دانشجو در زمان اخراج و یا انصراف از تحصیل باید تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر مکتوب نموده که پس از قطعی شدن اخراج و یا انصراف وی دروس دانشجو به شرح فوق بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) داده می‌شود.
 
اعتراض به نمره درس
مدرس هر درس موظف است، نمره‌ی ارزیابی نهایی درس دانشجویان را با در نظر گرفتن زمان لازم برای رسیدگی به اعتراض دانشجویان (72 ساعت) ظرف مدت 10 روز از تاریخ برگزاری امتحان پایان نیمسال آن درس در سامانه آموزشی گلستان ثبت نماید. دانشجویان درس با مراجعه به سیستم گلستان نمره‌ی خود را مشاهده نموده و اعتراض خود را در صورت نیاز در محل مخصوص در سیستم گلستان وارد نموده و استاد درس موظف است نهایتاً تا روز دهم پس از برگزاری جلسه‌ی امتحان درس (حداقل سه روز کامل برای مهلت اعتراضات دانشجویی) به تمامی اعتراضات دانشجویان رسیدگی نموده و اشتباهات احتمالی را رفع نموده و نمرات را قفل یا تأیید قطعی نماید که پس از قفل نمرات توسط استاد درس، امکان تغییر نمره وجود نخواهد داشت. درصورتی‌که تا پایان زمان مشخص شده توسط آموزش دانشگاه نمره توسط استاد درس ثبت نشود، نمره‌ی صفر برای دانشجویان در لیست نمره منظور می‌شود و ثبت نمره با رأی کمیسیون نظارتی و صدور اخطار آموزشی برای استاد امکان‌پذیر است.
 
انتخاب واحد و اهمیت آن
تمامی دانشجویان موظف می‌باشند تا در آغاز هر نیمسال با انتخاب واحد مطابق مقررات آموزشی دانشگاه، ثبت‌نام خود را در آن نیمسال قطعی نمایند. عدم انتخاب واحد در یک نیمسال به معنی انصراف از تحصیل دانشجو است. دانشجو در اولین فرصتی که متوجه عدم انتخاب واحد خود شد باید به اداره‌ی آموزش دانشکده خود مراجعه نماید تا در صورت امکان (حداکثر تا هفته‌ سوم شروع نیمسال) و در مقابل اخذ جریمه تأخیر، اجازه‌ انتخاب واحد به وی داده شده و یا برای وی مرخصی تحصیلی در نیمسال مربوطه صادر شود. بدیهی است که نیمسال مرخصی جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محاسبه می‌شود.
 
انتقال به دانشگاه دیگر
انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو است که به‌صورت دائم به انجام رسیده و دانشجو مدرک فارغ‌التحصیلی خود در رشته تحصیلی را از دانشگاهی که به آن انتقال یافته است دریافت خواهد کرد. دانشجوی دوره کارشناسی می‌تواند درخواست انتقال به دانشگاهی دیگر (دانشگاه مقصد) را در اولین اردیبهشت پس از چهار نیمسال میهمانی در دانشگاه مقصد ارائه نماید. ضمناً دانشجو باید در مدت چهار نیمسال مهمانی در دانشگاه مقصد، معدل نیمسال‌هایش بالاتر از معدل دانشجویان دانشگاه مقصد بوده تا با درخواست انتقال وی موافقت شود. سامانه نقل و انتقالات وزارت علوم در آدرس https://portal.saorg.ir قابل دسترسی می‌باشد. سابقه تحصیلی دانشجوی انتقال یافته (نمرات از صفر تا بیست و سوابق مشروطی) عیناً در کارنامه دانشجو در دانشگاه مقصد ثبت خواهد شد البته به شرطی که دروس گذرانده شده در دانشگاه مبدأ مشابه دروس رشته تحصیلی در دانشگاه مقصد باشد (حداقل 70 درصد اشتراک محتوایی با سرفصل).
 
انصراف از تحصیل
دانشجو می‌تواند تقاضای انصراف از تحصیل خود را در هر زمان به صورت کتبی و در قالب فرم‌های مشخص به اداره‌ی آموزش دانشکده محل تحصیل خود تحویل دهد و رسید دریافت نماید. دانشجو تنها دو ماه از تاریخ ارائه درخواست انصراف فرصت دارد تا فقط برای یک بار با ارائه‌ی درخواست کتبی، تقاضای انصراف خود را پس گرفته و آن ‌را باطل نماید. در صورت عدم ابطال انصراف از تحصیل دانشجو تا پایان مهلت دوماهه، حکم انصراف از تحصیل دانشجو صادر می‌شود و امکان پس گرفتن آن نیز وجود نخواهد داشت. در مواردی که دانشجو برای قطعی شدن انصراف خود بلافاصله پس از ارائه درخواست کتبی اصرار دارد، لازم است تا شخص دانشجو با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، حق پس گرفتن انصراف در مدت دو ماهه را از خود سلب نموده که در این صورت حکم انصراف دانشجو صادر شده و بازگشت به تحصیل دانشجو در هیچ حالتی امکان‌پذیر نخواهد بود. 
توجه: بازگشت به تحصیل دانشجوی منصرف از تحصیل منوط به نداشتن مشکل نظام وظیفه و همچنین رای شورای آموزشی دانشگاه اردکان می‌باشد. دانشجویانی که بیش از 68 واحد درسی را گذرانده‌اند (با محاسبه فقط 10 واحد از دروس عمومی) لازم است در زمان تحویل نامه‌ی انصراف خود از تحصیل، تمایل خود را برای اخذ مدرک در مقطع پایین‌تر (کاردانی) مکتوب نموده که پس از قطعی شدن انصراف وی، دروس دانشجو بررسی شده و در صورت امکان، به وی مدرک کاردانی (فوق‌دیپلم) داده می‌شود. برای دانشجویان ورودی 1391 و 1392، گذراندن 68 واحد درسی (اخذ نمره 10 و بالاتر و بدون توجه به نوع درس) و داشتن میانگین کل بالاتر از 12، ملاک صدور مدرک کاردانی خواهد بود.
 
بازیافت رمز ورود سامانه گلستان
اگرچه فرایند بازیابی نام کاربری و رمز ورود به سیستم آموزشی گلستان به آدرس golestan.ardakan.ac.ir که از طریق ارسال پیامک در حال پی‌گیری است ولی در حال حاضر کاربران سیستم آموزشی گلستان برای بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان لازم است تا به کارشناس اداره آموزش دانشکده خود مراجعه نموده و در مقابل ارائه کارت دانشجویی و یا مستندات هویتی خود درخواست بازیابی نام کاربری و رمز ورود خود به سیستم گلستان را نمایند.
 
مرجع سوالات آموزشی
استاد راهنما/مشاور هر ورودی در هر رشته مسئول راهنمایی دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و کارشناس اداره آموزش دانشکده محل تحصیل دانشجو مسئول پاسخگویی به دانشجو در خصوص سوالات و درخواست‌های آموزشی بوده که حداکثر تلاش خود را برای انجام درخواست دانشجویان به انجام خواهد رساند. 
توجه: توصیه می‌شود دانشجویان گرامی قبل از مراجعه به ادارت آموزش دانشکده‌ها، بخش پرسش‌ و پاسخهای متداول آموزشی موجود در زیر صفحه آموزشی و پژوهشی در وب سایت دانشگاه اردکان را مطالعه نموده تا در وقت خود صرفه‌جویی نمایند.
 
تاریخ فارغ‌التحصیلی دانشجو
تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو، روزی است که آخرین نمره‌ی قطعی درس دانشجو توسط استاد درس قفل می‌شود. توجه: دانشجو پس از قفل شدن تمامی نمرات دروس خود لازم است با هماهنگی کارشناس اداره آموزش دانشکده خود، به اداره امور دانشجوئی مراجعه نموده و فرایند تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. هر دانشجو موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی اقدام به تکمیل تسویه حساب خود نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی خواهد شد.
 
تعداد واحد انتخابی در هر ترم
دانشجوی کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی لازم است حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی انتخاب کند و حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستانی 6 واحد درسی است. در صورت اخذ واحد کمتر از 12 واحد، تمامی واحدهای دانشجو حذف می‌شود و آن نیمسال برای وی مرخصی تحصیلی اجباری با احتساب در سنوات تحصیلی (حذف ترم) ثبت می‌گردد.
تبصره 1: اگر میانگین نمرات دانشجویی در یک نیمسال حداقل 17 باشد، در نیمسال تحصیلی بعد می‌تواند حداکثر تا 24 واحد درسی را اخذ نماید (البته به شرطی که در نیمسال قبل از حداقل 12 واحد درسی نمره داشته باشد). 
تبصره 2: در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو صرف‌نظر از معدل کل (کمتر از 10 نباشد) و مشروطی قبلی، می‌تواند تا 24 واحد اخذ نماید به شرط آنکه با اخذ واحدهای نیمسال پایانی خود، تمامی واحدهای مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلی را اخذ نموده باشد. در صورت باقی ماندن درس کارآموزی و یا دروس معرفی به استاد که در دوره تابستان و یا نیمسال بعد اخذ می‌شود دانشجو حق استفاده از امتیاز تبصره حاضر را نخواهد داشت.
تبصره 3: درصورتی‌که معدل کل دانشجو زیر 10 باشد ولی از نظر سایر ضوابط آموزشی منعی برای ادامه تحصیل وی وجود نداشته باشد در ترم آخر حداکثر 20 واحد درسی می‌تواند اخذ نماید.
 
تغییر رشته یا گرایش
دانشجویان کارشناسی می‌توانند از نیمسال دوم تحصیل خود (اردیبهشت ماه) درخواست تغییر رشته و یا گرایش بدهند. برای تقاضای تغییر رشته، دریافت کارنامه‌ی محرمانه‌ی سازمان سنجش لازم است. شرایط تغییر رشته و یا گرایش: وجود رشته و یا گرایش مورد تقاضای دانشجو در موسسه و کم‌تر نبودن نمره‌ی اکتسابی دانشجو در آزمون سراسری از نمره‌ی کشوری آن رشته و یا گرایش در موسسه در سال پذیرش دانشجو که با مراجعه‌ی کارشناسان اداره‌ی آموزش به کارنامه‌ی محرمانه دانشجو در آزمون سراسری به انجام می‌رسد. داشتن زمان تحصیلی کافی برای فراغت از تحصیل در رشته‌ی جدید در سقف مدت مجاز تحصیل و موافقت گروه آموزشی کنونی دانشجو و گروه آموزشی که دانشجو به آن تغییر رشته می‌دهد از اصلی‌ترین شرایط تغییر رشته دانشجو است. هر دانشجو در طول تحصیل خود فقط یک بار می‌تواند تغیر رشته دهد. دروسی که دانشجو در رشته یا گرایش قبلی گذرانده است، در گروه یا رشته جدید معادلسازی می شود و در صورت اشتراک محتوایی (بیش از 70 درصد مطابقت با سرفصل) با دروس رشته یا گرایش جدید، مورد پذیرش قرار می‌گیرد (برای دانشجویان ورودیهای 1391 و 1392 تنها دروسی که دانشجو در رشته و یا گرایش قبلی با نمره 12 و بالاتر گذرانده است در رشته یا گرایش جدید مورد بررسی قرار می گیرد و برای دانشجویان ورودی 1393 و پس از آن تصمیم گیری برای پذیرفتن نمرات بین 10 و 12 به تشخیص گروه جدید است). تنها دروس پذیرفته شده از دانشجو در کارنامه‌ی دانشجو ثبت می‌شود و اگر معدل دروس پذیرفته نشده دانشجو (دروس پذیرش نشده در رشته جدید به دلیل عدم اشتراک سرفصل و همچنین دروس دارای نمره کمتر از 12) کمتر از 12 باشد (البته برای حداقل 12 واحد درسی) جمعا یک نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید ثبت می‌شود. اگر لازم باشد تا دانشجو به رشته و یا گرایشی در دانشگاهی دیگر تغییر رشته دهد، آن را انتقال توأم با تغییر رشته می‌نامند و لازم است تا دانشجو ضمن داشتن شرایط فوق برای رشته‌ی مذکور در دانشگاه هدف، شرایط انتقال را نیز مطابق آیین‌نامه مهمانی و انتقال دانشجویان دارا باشد.
 
هزینه خدمات مازاد
به منظور ترغیب دانشجویان دانشگاه اردکان در خصوص انجام به موقع فرایندهای آموزشی که تضمین کننده خدمات‌رسانی آموزشی دقیق و به موقع برای انجام هر چه روان‌تر امور آموزشی مربوط به تحصیل این عزیزان می‌باشد و همچنین ارائه خدمات مازاد به دانشجویان و دانش آموختگان، هزینه هایی در نظر گرفته شده است که از دانشجویان اخذ می‌گردد. به عنوان مثال دانشجو موظف است تا درخواست مرخصی تحصیلی خود را قبل از شروع نیمسال در سامانه آموزشی گلستان ثبت نموده تا مورد موافقت قرار گیرد. درصورتی‌که به هر دلیل این امر به زمانی پس از شروع نیمسال موکول شود، دانشجو پس از پرداخت مبلغی مشخص امکان برخورداری از مرخصی تحصیلی را البته در چارچوب قوانین و مقررات آموزشی خواهد یافت. عدم انجام ثبت‌نام (انتخاب واحد) در زمان مقرر ودرخواست مدارک المثنی و ... از دیگر مواردی است که برای انجام آنها که نیاز به انجام امور، توسط پرسنل ادارت آموزش در زمانی بیش از زمان عادی خدمات رسانی آموزشی می‌باشد از دانشجو اخذ می‌گردد.
 
جدول هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مازاد به دانشجویان و همچنین اموری که برای افراد خارج از دانشگاه صورت می‌گیرد (مطابق مصوبه دستور هیجدهم از بیست و دومین نشست عادی هیات امنای دانشگاه)
 

ردیف

نوع خدمات

هزینه (تومان)

1

بررسی درخواست در کمیسیون/ شورای موارد خاص دانشجویان دانشگاه‌های دیگر

12000

2

صدور المثنی از گواهی موقت پایان تحصیلات

40000

3

صدور المثنی از دانشنامه

100000

4

پست مدارک تحصیلی دانشجویان

20000

5

صدور ریز نمرات رسمی یا تاییدشده فارسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

10000

6

صدور ریز نمرات رسمی یا تاییدشده انگلیسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

20000

7

صدور ریز نمرات غیر رسمی یا تاییدنشده فارسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

5000

8

صدور ریز نمرات غیر رسمی یا تاییدنشده انگلیسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

10000

9

پست ریز نمرات انگلیسی به خارج از کشور

هزینه تمام شده بر اساس نظر اداره پست

10

صدور تاییدیه تحصیلی مجدد

15000

11

اقدام درخواست تایید شده دانشجو در قالب مجوزهای لازم در خارج از زمان تقویم آموزشی

40000

 
 حذف اضطراری یک درس
دانشجویان می‌توانند تا پایان نیمسال تحصیلی و دقیقاً در زمان مشخص و اعلام شده در تقویم آموزشی دانشگاه، اقدام به حذف اضطراری تنها یک درس غیر عملی خود بنمایند البته به شرطی که واحدهای باقی‌مانده دانشجو از 12 واحد کمتر نشود. دانشجو مجاز به حذف اضطراری دروس هم‌نیاز نیست. بدین معنی که حتی اگر در صورت حذف درس مورد نظر که هم‌نیاز یک درس دیگر دانشجو در آن نیمسال است تعداد واحدهای او به زیر 12 واحد هم نمی‌رسد باز هم دانشجو مجاز به حذف درس خود به صورت حذف اضطراری نمی‌باشد. از آنجا که قطعی شدن حذف اضطراری درس دانشجو منوط به ثبت درخواست در سیستم گلستان و تأیید استاد درس می‌باشد لذا دانشجو موظف است در سیستم گلستان از موافقت استاد درس با حذف درس مورد نظر مطمئن شود. درصورتی‌که استاد درس با حذف اضطراری موافقت ننماید و دانشجو در جلسه امتحان پایانی نیمسال شرکت نکند، نمره‌ی صفر برای غیبت دانشجو در کارنامه‌ی وی ثبت خواهد شد.
 
حذف ترم
حذف ترم به معنی حذف تمامی واحدهای اخذ شده در یک نیمسال دانشجو بوده که تنها در صورتی به انجام می‌رسد که دانشجو با ارائه مستندات کاملا محکم و مستدل اثبات نماید که توانایی شرکت در جلسات کلاس درس را ندارد. دانشجو باید درخواست حذف ترم خود را در زمان مشخص شده در تقویم آموزشی نیمسال، با تکمیل فرم مربوطه در اداره کل آموزش دانشگاه تحویل دهد. حذف ترم پس از تائید گروه آموزشی و دانشکده و شورای آموزشی دانشگاه قطعیت می‌یابد که دانشجو موظف است پی‌گیری لازم را در گروه آموزشی و دانشکده به انجام رساند تا موافقت لازم همراه با مستندات دانشجو به اداره امور آموزشی دانشگاه برای طرح در شورای آموزشی دانشگاه تحویل شود. نیمسال حذف ترم جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب می‌شود. دانشجویی که توانایی شرکت در کلاس‌های درسی و یا امتحانات پایانی نیمسال را در خود نمی‌بیند لازم است در صورت داشتن مدارک پزشکی و یا غیر پزشکی محکم، در زمان مقرر که تا هفته چهاردهم نیمسال می‌باشد اقدام به ثبت تقاضای حذف ترم خود نماید. در صورت مخالفت با درخواست حذف ترم، دانشجو موظف خواهد بود در تمامی امتحانات پایانی نیمسال شرکت نماید.
رتبه دانشجو
رتبه‌ی دانشجو براساس معدل نیمسال وی در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم‌ ورودی وی محاسبه می‌شود و به عنوان رتبه‌ی دانشجو در نیمسال مشخص می‌شود. دانشجویان می‌توانند از رتبه‌ی خود در بین دانشجویان هم ورودی و هم رشته با مراجعه به گزارش شماره 3278 سیستم آموزشی گلستان خود مطلع شوند. در صورت نیاز به ارائه رتبه نیمسال به ارگانی مشخص دانشجو می‌تواند با ثبت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، اعلام رتبه را نیز به عنوان یکی از ضمایم گواهی اشتغال به تحصیل درخواست نماید.
 
شرکت مجدد در کنکور سراسری
دانشجویان پذیرفته شده در دوره های روزانه، جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری در سال دوم تحصیلی خود و بعد از آن باید قبل از تاریخ 30 بهمن آن سال از تحصیل در دانشگاه اردکان انصراف قطعی دهند. دانشجویان دوره روزانه در اولین سال تحصیلی خود می توانند جهت شرکت مجدد در کنکور سراسری و منحصراً قبولی در دوره های غیر روزانه (نوبت دوم، نیمه حضوری، مجازی یا الکترونیکی، پیام نور و غیرانتفاعی) تا تاریخ 30 بهمن آن سال، از تحصیل در دانشگاه اردکان انصراف قطعی دهند. دانشجویان دوره شبانه از این قانون مستثنی می‌باشند یعنی دانشجویان نوبت دوم (شبانه) می‌توانند در سال اول قبولی و یا هم‌زمان با تحصیل خود در دانشگاه اردکان در کنکور سراسری شرکت نموده و پس از قبولی، از ادامه تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند. این دانشجویان باید پس از قبولی در کنکور، از تحصیل در رشته قبلی خود انصراف دهند تا قبولی آنان در رشته جدید قانونی باشد و دانشجو پس از قبولی در رشته جدید در کنکور مجدد، حق ادامه تحصیل در رشته قبلی خود را نخواهد داشت.
تذکر: دانشجویان پسر که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، به منظور ثبت نام و شرکت مجدد در آزمون سراسری لازم است به ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی توجه و بر اساس آن ضوابط اقدام نمایند.
 
غیبت در جلسه امتحان پایانی
حضور دانشجو در جلسه‌ی امتحان پایان ترم هر درس الزامی است و در هر امتحان، دانشجو با ارائه‌ی کارت دانشجویی خود، لیست حضور و غیاب جلسه‌ی امتحان را امضا می‌نماید. اگر دانشجویی در جلسه‌ی امتحان درس غیبت نماید و یا لیست حضور و غیاب را امضا ننماید، برای درس مذکور در کارنامه‌ی دانشجو غیبت به معنی نمره صفر ثبت می‌شود. درصورتی‌که دانشجو در روز امتحان در بیمارستان بستری باشد باید حداکثر 5 روز پس از تاریخ امتحان مستندات پزشکی مربوط به بستری خود را به کارشناس آموزش دانشکده تحویل نماید که در آن صورت نمره صفر از کارنامه وی حذف خواهد شد. از آنجا که نمره صفر غیبت تنها در صورت بستری بودن دانشجو در بیمارستان و یا بیماری حاد وی که مستندات آن به دانشگاه ارائه شده باشد قابل حذف است، توصیه می‌شود دانشجویان به هیچ وجه به امید حذف غیبت خود نباشند و از غیبت در جلسه امتحان خودداری نمایند. دانشجویان ورودی 1391 به بعد، حتی اگر از برگه امتحان خود نمره صفر هم از استاد مربوطه دریافت نمایند (در جلسه امتحان شرکت نمایند) به محض آنکه درنیم‌سال‌های بعدی درس را با نمره مناسب (نمره 14 برای ورودی‌های 1391 و 1392 و نمره 10 برای ورودی‌های 1393 و پس از آن) بگذرانند، تمامی نمرات کمتر از 10 ایشان در درس مورد نظر بی اثر شده و در محاسبه معدل کل ایشان به حساب نخواهد آمد البته توجه داشته باشید که سوابق مشروطی حاصل از نمرات پائین شما، در کارنامه باقی خواهد ماند که می‌تواند شرایط حادی را از نظر اخراجی برای شما بوجود آورد. (برای دانشجویان ورودی سال‌های 1391 و 1392 با بی اثر شدن نمرات کمتر از 10 در شرایط فوق، وضعیت مشروطی آنها نیز اصلاح خواهد شد) برای عدم شرکت در جلسه‌ی امتحان به دلایل غیر پزشکی، دانشجو لازم است دلایل خود را حداکثر 5 روز پس از تاریخ امتحان به کارشناس آموزش دانشکده تحویل داده و در صورت موافقت شورای گروه و دانشکده، غیبت دانشجو در جلسه‌ی امتحان درس در شورای آموزشی دانشگاه بررسی شده و تنها درصورتی‌که مستندات ارائه شده نشان از عدم توانائی دانشجو برای شرکت در جلسه امتحان داشته باشد، غیبت دانشجو موجه خواهد شد. لازم به ذکر است درخواست‌های بدون مستندات رسمی که قابلیت راستی آزمایی ندارند، بررسی نخواهد شد.
 
غیبت در کلاس درس
اگر دانشجویی بیش‌ از سه شانزدهم جلسات کلاس درس را غایب باشد، درصورتی‌که استاد درس این امر را در سیستم گلستان اعلام نماید، برای درس مذکور در کارنامه دانشجو غیبت به معنی نمره‌ی صفر ثبت می‌شود. درصورتی‌که دلایل دانشجو برای عدم شرکت در کلاس درس موجه باشد (دلایل پزشکی و غیره)، پس از طرح در شورای آموزشی دانشگاه، درصورتی‌که مدارک ارائه شده اثبات نماید که دانشجو واقعا توان شرکت در کلاس‌ها را نداشته است، غیبت دانشجو در جلسات کلاس درس موجه شناخته شده و نمره‌ی صفر از کارنامه دانشجو حذف می‌گردد.
 
کارنامه تحصیلی دانشجو
دانشجویان در حال تحصیل دانشگاه اردکان می‌توانند از طریق گزارش شماره 326 سیستم آموزشی گلستان اقدام به مشاهده و چاپ کارنامه کلی تحصیلی خود نمایند.
 
گواهی اشتغال به تحصیل
دانشجویان دانشگاه اردکان می‌توانند با مراجعه به سامانه آموزشی گلستان، قسمت درخواست، تقاضای صدور گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به هر سازمان یا مکان خاص را نمایند. ضمنا امکان درخواست نگارش شماره معافیت تحصیلی برای دانشجویان پسر و همچنین معدل ترم و کل، تعداد واحد گذرانده و رتبه در بین دانشجویان هم ورودی نیز در قسمت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل وجود دارد که لازم است در محل مربوطه در فرم درخواست توسط دانشجو نوشته شود. گواهی اشتغال به تحصیل شما در روز کاری پس از ثبت درخواست در سامانه آموزشی گلستان آماده چاپ بوده که با مراجعه به کارشناس آموزشی رشته خود مستقر در اداره آموزش دانشکده دانشجو قابل چاپ خواهد بود. گواهی صادر شده در اداره آموزش دانشکده باید حتما ممهور به مهر اداره آموزش دانشکده باشد تا اعتبار لازم را داشته باشد. گواهی اشتغال به تحصیل برای ارائه به اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره نظام وظیفه و یا جهت خروج از کشور لازم است ممهور به مهر اداره امور آموزشی دانشگاه شود که لازم است دانشجو پس از گرفتن گواهی چاپ شده خود از کارشناس آموزش دانشکده، آن را برای مهر شدن، به اداره امور آموزشی دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی ارائه دهد. برای خروج از کشور لازم است دانشجو درخواست خود را به صورت واضح به اطلاع کارشناس آموزش کل رسانده تا متن مورد نظر که در قالب فرمی مخصوصی تهیه و ارائه گردد.
توجه: در دانشگاه اردکان به جز گواهی اشتغال به تحصیل، هیچگونه گواهی دیگری صادر نخواهد شد.
 
مدرک فارغ‌التحصیلی
دانشجو پس از قفل شدن تمامی نمرات دروس خود لازم است با هماهنگی کارشناس اداره آموزش دانشکده خود، فرایند تسویه حساب خود با دانشگاه را شروع نماید. هر دانشجو موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ فارغ‌التحصیلی اقدام به تکمیل تسویه حساب خود نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه نقدی خواهد شد.
 
شهریه چیست؟
در چه صورت دانشجوی روزانه باید شهریه پرداخت کند؟ دانشجویان نوبت دوم (شبانه) پس از پذیرش در دانشگاه، با پرداخت مبلغی در هر نیمسال امکان ثبت‌نام و تحصیل در دانشگاه را می‌یابند که به آن مبلغ شهریه می‌گویند. شهریه به دو صورت ثابت و متغیر از دانشجویان اخذ می‌شود. شهریه ثابت مبلغی ثابت است که در ازای هر نیمسال تحصیلی از دانشجو اخذ می‌گردد و شهریه متغیر براساس تعداد واحد درسی و نوع درس انتخابی (عملی، نظری) محاسبه شده و پرداخت می‌گردد. دانشجویان روزانه (تمام ورودی‌ها) درصورتی‌که نتوانند در مدت مجاز تحصیل، فارغ‌التحصیل شوند لازم است در مدت اضافه تحصیل خود شهریه ثابت و متغیر را مطابق مبلغ شهریه دانشجویان ورودی همان سال اضافه تحصیل پرداخت نمایند؛ مثلا دانشجوی روزانه ورودی 1393 که در هشت نیمسال نتواند فارغ‌التحصیل شود و درصورتی‌که اجازه ادامه تحصیل از شورای دانشگاه دریافت نماید، از نیمسال اول 1397 باید شهریه ثابت و متغیری مطابق مبلغ مصوب شهریه برای دانشجویان شبانه ورودی 1397 پرداخت نماید. دانشجویان روزانه ورودی سال‌های 1391 و 1392 علاوه بر مورد فوق، باید برای اخذ مجدد دروس خود (که در نیم‌سال‌های قبل نگذرانده و یا حذف و یا غیبت نموده‌اند) حتی در سنوات مجاز تحصیل نیز شهریه متغیر برای دروس اخذ شده به صورت تکراری پرداخت نمایند.
 
مدارک دانشجو در دانشگاه
از آنجا که مدارک تحصیلی مقاطع قبلی دانشجویان دانشگاه اردکان جزو مدارکی است که باید تا زمان فارغ‌التحصیلی و دریافت دانشنامه در پرونده دانشجو در بایگانی اداره امور آموزشی باقی بماند، امکان پس دادن این مدارک به دانشجو ممکن نبوده ولی در حال حاضر دانشجویان ورودی 1396 به بعد می‌توانند با مراجعه به گزارش شماره 1700 سیستم آموزشی گلستان، مدارک پذیرشی بارگذاری شده خود را مشاهده نموده و از آن‌ها رونوشت تهیه نمایند. درصورتی‌که نیاز به ارائه مدارک تحصیلی قبلی به مراکز خاص دولتی یا خصوصی باشد دانشجویان گرامی می‌توانند ابتدا مدرک آپلود شده خود را چاپ نموده و با مراجعه به بایگانی اداره امور آموزشی درخواست برابر با اصل نمودن کپی مدرک خود را ارائه نمایند. رونوشت برابر با اصل شده، تنها خدمتی است که آموزش دانشگاه می‌تواند در این خصوص ارائه نماید که توسط ارگان‌های دولتی و یا خصوصی مورد قبول می‌باشد. کپی شناسنامه، کارت ملی، ریز نمرات دیپلم و مدرک پیش دانشگاهی دانشجو در گزارش شماره 1700 قابل مشاهده و کپی‌برداری می‌باشد.
 
مدت مجاز تحصیل
مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی ورودی 1390 و قبل از آن: 12 نیمسال ورودی 1391 و 1392: 10 نیمسال ورودی 1393 و بعد از آن: 8 نیمسال است. مدت مجاز تحصیل دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای ورودیهای 1391 و 1392، 5 نیمسال و برای ورودیهای 1393 و بعد از آن 4 نیمسال است. مدت مجاز تحصیل دانشجویان کارشناسی ورودی 1390 و قبل از آن: 12 نیمسال ورودی 1391 و 1392: 10 نیمسال ورودی 1393 و بعد از آن: 8 نیمسال است. تصمیم‌گیری در خصوص امکان ادامه تحصیل دانشجو پس از مدت مجاز بر عهده‌ی شورای آموزشی دانشگاه (تا حداکثر دو نیمسال در دوره کارشناسی و یک نیمسال در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته) و پس از آن در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه می‌باشد که در صورت درخواست دانشجو، آن ‌را بررسی نموده و اعلام رای می‌نماید. 
نکته: دانشجو پس از پایان مدت مجار تحصیل خود و در صورت اخذ مجوز ادامه تحصیل مجبور به پرداخت شهریه ثابت و متغیر مطابق دانشجویان شبانه قبولی همان سال است. دانشجویی که در مدت مجاز تحصیل، تمامی واحدهای دوره را گذرانده باشد ولی معدل کل وی کمتر از 12 باشد می‌تواند حداکثر در یک نیمسال تعداد تا 20 واحد درسی از دروس دوره را که نمره بین 10 تا 12 اخذ نموده است را مجدداً اخذ نموده (با پرداخت شهریه در صورت اتمام مدت مجاز تحصیل) و تلاش نماید تا معدل کل خود را به 12 برساند، در غیر این‌ صورت مدرک فراغت از تحصیل به وی داده نمی‌شود. به دانشجویانی که معدل کل نمراتشان در پایان مدت مجاز تحصیل و یک نیمسال اضافه به 12 نرسد تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده و نمرات آن‌ها و معدل دانشجو داده می‌شود. دروس دانشجوی دوره‌ی کارشناسی پیوسته (دیپلم به لیسانس) که نتواند معدل کل خود را در پایان تحصیل و یا پس از یک نیمسال فرصت اضافی به 12 برساند بررسی شده و برخی از آن‌ها که با نمره 12 و یا بالاتر گذرانده شده‌اند انتخاب می‌شوند و درصورتی‌که با احتساب این دروس امکان فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کاردانی (فوق‌دیپلم) وجود داشته ‌باشد به وی مدرک کاردانی رشته داده‌ شود و در غیر آن صورت تنها یک گواهی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده شده و نمرات و معدل کل دانشجو به او داده می‌شود.
 
مرخصی تحصیلی
دانشجو در دوره‌ی کارشناسی پیوسته می‌تواند حداکثر دو نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل استفاده نماید (این مدت برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته یک نیمسال است). مرخصی زایمان تا دو نیمسال به دانشجویان در هر مقطع تحصیلی داده می‌شود که در سقف مدت مجاز تحصیل دانشجو نیز لحاظ نمی‌شود. مطابق روند دانشگاه اردکان، ارائه‌ی مستندات پزشکی کامل برای بررسی درخواست در شوراهای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه الزامی است. در صورت وجود یک مشکل پزشکی که امکان ادامه تحصیل را از دانشجو گرفته است، در صورت ارائه مستندات پزشکی کامل و موافقت شورای آموزشی گروه، دانشکده و دانشگاه، دانشجو تا دو نیمسال بدون احتساب در سقف مدت مجاز تحصیل می‌تواند از مرخصی تحصیلی استفاده نماید. دانشجو موظف است درخواست مرخصی خود را قبل از شروع نیمسال به آموزش دانشکده ارائه نماید.
توجه: اخذ مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات، مهلت یک ساله انجام پروژه دانشجویان کارشناسی را تغییر نمی‌دهد و تنها در صورت اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات مجاز، مهلت یک ساله انجام پروژه به تعداد نیم‌سال‌های مرخصی بدون احتساب تمدید می‌گردد.
 
مشروط شدن و اخراج
چنانچه معدل نمرات دانشجو در هر نیمسال کمتر از 12 باشد، دانشجو مشروط تلقی می‌شود. دانشجوی مشروط، تنها می‌تواند در نیمسال بعدی 14 واحد اخذ نماید مگر در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو که وی می‌تواند تا 24 واحد اخذ نماید البته به شرطی که معدل کل دانشجو کم‌تر از 10 نباشد. حداکثر تعداد نیمسال مجاز مشروطی در دوره‌ی کارشناسی تنها سه نیمسال و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال است (اعم از پی در پی و یا غیر پی در پی) دانشجو پس از مشروط شدن به تعداد حداکثر مجاز مشروطی بلافاصله محروم از تحصیل شناخته شده و از دانشگاه اخراج می‌شود. توجه: ادامه تحصیل دانشجوی محروم شده از تحصیل تنها با اخذ مجوز از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه همراه با اخذ تعهد رسمی از دانشجو و اطلاع به خانواده امکان‌پذیر است.
 
معرفی به استاد (خود خوان)
درصورتی‌که دانشجو برای فراغت از تحصیل فقط دو درس نظری (غیر عملی) باقی‌مانده داشته باشد، می‌تواند با تائید گروه آموزشی و کارشناس آموزش دانشکده مربوطه، آن دو درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند. شرط لازم برای اخذ تا دو درس معرفی به استاد، قفل شدن نمره تمامی دروس دیگر دانشجو است از جمله پروژه و کارآموزی. دانشجو باید از ابتدای نیمسال تا ده روز پس از تاریخ برگزاری آخرین امتحان نیمسال با هماهنگی و موافقت استاد درس معرفی به استاد، در امتحان درس شرکت نموده و از آن نمره کسب نماید. درس معرفی به استاد را می‌توان از هفته اول نیمسال تا پایان هفته نوزدهم نیمسال البته با هماهنگی استاد درس، امتحان داد. توجه: دروس عملی نظری در صورتی می‌تواند به صورت معرفی به استاد اخذ شود که دوره عملی آن درس را گذرانده باشد.
 
نمره قبولی و بی اثر شدن نمره
حداقل نمره قبولی در هر درس، نمره 10 است. دانشجوی ورودی سال 1393 و بعد از آن که در هر نیمسال در یک یا چند درس نمره قبولی کسب نکند، چنانچه در نیم‌سال‌های بعدی، آن درس یا دروس را با حداقل نمره قبولی (نمره 10) بگذراند، نمره یا تمام نمرات مردودی قبلی در ریز نمرات تحصیلی دانشجو فقط ثبت می‌شود و باقی می‌ماند اما این نمرات در محاسبه میانگین کل دوره بی اثر شده و صرفا آخرین نمره قبولی در آن درس ملاک محاسبه میانگین کل دوره خواهد بود. برای دانشجویان ورودی سال‌های 1391 و 1392 شرط لازم برای حذف اثر نمرات دروس گذرانده نشده قبلی، کسب نمره 14 در درس اخذ شده به صورت مجدد است.
توجه 1: بی اثر شدن نمرات کمتر از 10 دانشجویان ورودی 1393 و بعد از آن اگر چه معدل کل دانشجو را بالا خواهد برد ولی به هیچ وجه باعث تغییر وضعیت مشروطی ایشان در نیم‌سال‌های قبلی نمی‌شود. بی اثر شدن نمرات کمتر از 10 دانشجویان ورودی 1391 و 1392 علاوه بر افزایش معدل کل دانشجو باعث بی اثر شدن مشروطی قبلی دانشجو در نیم‌سالی که نمرات آن (به دلیل کسب نمره 14 و بالاتر در نیم‌سال‌های بعدی) بی اثر شده است می‌شود. توجه 2: نمرات 0.25 مربوط به حکم کمیته انضباطی برای تقلب دانشجو، به هیچ وجه بی اثر نمی‌شود.
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/28
تعداد بازدید:
30050
درباره دانشگاه
ساختار دانشگاه
دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها
سامانه‌ها
راه‌های ارتباطی با دانشگاه اردکان آدرس: اردکان - بلوار آیت‌الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان    کدپستی: 95491-89518
تلفن: 33900000-035 فکس: 32248384-035         پست الکترونیک: info@ardakan.ac.ir
© کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال برای دانشگاه اردکان محفوظ می‌باشد.
Powered by DorsaPortal