تاریخ: 19 Oct 2022
تعداد بازدید: 299

بررسی استقرار واحدهای فناور مرکز رشد

مدیران واحدهای فناور مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه اردکان در نشستی در خصوص هم افزایی و ارتقاء این واحدها به هم اندیشی پرداختند.
در این جلسه که رئیس دانشگاه، معاون آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه نیز حضور داشتند، نحوه استقرار شرکت ها و واحدهای فناور مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست همچنین مسئولان دانشگاه از واحدهای استقرار یافته بازدید کردند.