تاریخ: 20 Nov 2022
تعداد بازدید: 414

به میزبانی دانشگاه اردکان برگزار گردید؛ اولین جشنواره بازی های فکری

اولین جشنواره بازی های فکری(بردگیم) دانشگاه اردکان در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی برگزار گردید.

این جشنواره که با مشارکت مرکز رشد واحدهای فناور و اداره تربیت بدنی دانشگاه و با همکاری واحد پیش رشد نوپدید برگزار گردید، دانشجویان در بیش از ۴۰ بازی فکری با یکدیدگر به رقابت پرداختند. این بازی ها شامل بازی های تعادلی، هیجانی، ذهنی و کارتی هست که به مدت ۲ روز در دانشگاه اردکان برگزار می شود. بازی های فکری با هدف تقویت هوش فضایی، تفکر نقادانه و حل مسئله و قدرت تصمیم گیری برگزار می شود. اعضای هیأت رئیسه دانشگاه اردکان از روند برگزاری این جشنواره دیدن کردند.