تاریخ: 09 Jan 2023
تعداد بازدید: 3398

آغاز امتحانات پایان ترم دانشگاه اردکان

مطابق تقویم آموزشی، امتحانات پایان ترم دانشگاه اردکان روز دوشنبه ۱۹ دی ماه آغاز شد. این امتحانات در ۴ حوزه در ساختمان های دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده پیرادامپزشکی برگزار می شود. دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه و معاونین در بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات از نزدید روند برگزاری آزمون های پایان ترم را مورد بررسی قرار دادند.