تاریخ: 14 Jun 2023
تعداد بازدید: 3779

آغاز امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

مطابق تقویم آموزشی، امتحانات پایان نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشگاه اردکان روز سه شنبه۲۳ خرداد ماه آغاز شد.
این امتحانات در ۴ حوزه در ساختمان های دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی، کشاورزی و منابع طبیعی و دانشکده پیرادامپزشکی برگزار می شود.
دکتر احمد فتاحی رئیس دانشگاه و اعضای هیئت رئیسه در بازدید از حوزه های برگزاری امتحانات از نزدیک روند برگزاری آزمون های پایان ترم را مورد بررسی قرار دادند.