تاریخ: 15 May 2022
تعداد بازدید: 321

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی و پاسداشت زبان فارسی

میاسای از آموختن یک زمان ز دانش میفکن دل اندر گمان همیشه یکی دانشی پیش دار ورا چون روان و تن خویش دار فزون است ازآن دانش اندر جهان که بشنود گوش آشکار و نهان ۲۵ اردیبهشت روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، بزرگ‌ترین حماسه‌سرای ایران، سراینده شاهنامه و روز پاسداشت زبان فارسی گرامی باد