تاریخ: 28 May 2022
تعداد بازدید: 417

شرکت جمعی از دانشجویان دانشگاه اردکان در اردوی یزدگردی

جمعی از دانشجویان دختر مستقر در سراهای دانشجویی دانشگاه اردکان در اردوی یزد گردی شرکت و از بافت تاریخی شهر جهانی یزد دیدن کردند. بنا به گزارش رسیده از امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه اردکان همچنین جمعی از دانشجویان پسر مستقر در سراهای دانشجویی با همکاری بسیج دانشجویی در اردوی مهریز شرکت و برای ساعاتی از طبیعت زیبای منطقه گردشگری غربالبیز این شهر استفاده کردند.