تاریخ: 23 May 2022
تعداد بازدید: 339

تخصیص ترافیک مازاد اینترنت به دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی

پیرو بازدید سرپرست دانشگاه از مجموعه سراهای دانشجویی، با تخصیص ترافیک مازاد اینترنت به دانشجویان ساکن در سراها موافقت گردید که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.