معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی
تاریخ : پنج شنبه 15 مرداد 1394 ساعت 13:35 | تعداد بازدید : 2245
💠 بانکهای اطلاعاتی
www.digitallibraryplus.com
www.daneshyar.net
💠 بانک های اطلاعاتی
www.umi.com/pqdauto
www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com
www.emeraldinsight.com
www.online.sagepub.com
www.springerlink.com
www.scopus.com
http://apps.isiknowledge.com
💠 پایان نامه های داخلی و خارجی
www.irandoc.ac.ir
www.umi.com/pgdauto

www.mhrn.net
www.theses.org
💠 مقالات فارسی
www.magiran.com
www.civilica.com
www.sid.ir
💠 کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس
www.nlai.ir
www.loc.gov
www.bl.uk
💠 دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش
http://eric.ed.gov

💠 فهرست الفبایی مقالات، کتب و متون در زمینه حدیث، قرآن و اخلاق
www.hadith.net/new
💠 اطلاعات عمومی کشورها
www.worldatlas.com
💠 پایگاه اطلاعات اسلامی
www.seraj.ir
💠 مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی
www.infolibrarian.com
💠 آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸
www.findarticles.com
💠 کتابخانه الکترونیک
www.digital.library.upenn.edu/books
💠 نمایه استنادی علوم و حدیث
www.isc.gov.ir
💠 رایانه و بانکهای اطلاعاتی فار

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035