قابل توجه اعضای غیرهیأت علمی مشمول صندوق تأمین اجتماعی
تاریخ : سه شنبه 9 دی 1393 ساعت 10:03 | تعداد بازدید : 1181
با توجه به اینکه برابر تبصره 4 ماده64 آئین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، عضو مشمول صندوق تأمین اجتماعی در استفاده از مرخصی استعلاجی مازاد بر سه روز در هر نوبت از نظر پرداخت حقوق و مزایا تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد؛ لذا لازم است این دسته از کارمندان در مرخصی های استعلاجی بیش از 3 روز مراتب را در تاریخ شروع مرخصی به کارگزینی دانشگاه اعلام نمایند.
بدیهی است در غیر اینصورت مسئولیت عدم پرداخت حقوق در مدت مرخصی استعلاجی بعهده کارمند مربوطه خواهد بود.
کارگزینی دانشگاه اردکان

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035