دریافت هزینه مربوط به خدمات مازاد به دانشجویان از ابتدای سال 1397
تاریخ : سه شنبه 21 فروردین 1397 ساعت 08:03 | تعداد بازدید : 444
به منظور ترغیب دانشجویان در خصوص انجام به موقع و دقیق فرآیندهای آموزشی و همچنین ارائه خدمات مازاد به دانشجویان و دانش آموختگان هزینه‌هایی به شرح جدول زیر مطابق با مصوبات هیات امنای دانشگاه های استان یزد در نظر گرفته شده است که از ابتدای سال 1397 از متقاضیان این خدمات اخذ می‌گردد.
 

ردیف

نوع خدمات

هزینه به تومان

1

بررسی درخواست در کمیسیون/ شورای موارد خاص دانشجویان دانشگاه‌های دیگر

12000

2

صدور المثنی از گواهی موقت پایان تحصیلات

40000

3

صدور المثنی از دانشنامه

100000

4

پست مدارک تحصیلی دانشجویان

20000

5

صدور ریز نمرات رسمی یا تاییدشده فارسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

10000

6

صدور ریز نمرات رسمی یا تاییدشده انگلیسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

20000

7

صدور ریز نمرات غیر رسمی یا تاییدنشده فارسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

5000

8

صدور ریز نمرات غیر رسمی یا تاییدنشده انگلیسی (به ازای هر ریزنمرات) با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه

10000

9

پست ریز نمرات انگلیسی به خارج از کشور

هزینه تمام شده بر اساس نظر اداره پست

10

صدور تاییدیه تحصیلی مجدد

15000

11

اقدام درخواست تایید شده دانشجو در قالب مجوزهای لازم در خارج از زمان تقویم آموزشی

40000آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035