قوانین اداری و استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه – قسمت دوم
تاریخ : یکشنبه 15 تیر 1393 ساعت 10:35 | تعداد بازدید : 1357
ماده 9 - موسسه می‏تواند درقالب سهمیه ابلاغی از سوی وزارت، وضعیت بکارگیری اعضای قراردادی مشمول این آیین‏نامه را پس از احراز شرایط ذیل، به پیشنهاد هیأت اجرایی، موافقت رئیس موسسه و تصویب هیأت امنا و طی مراحل گزینش با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‏نامه، مشروط به وجود پست سازمانی بلاتصدی به استخدام پیمانی تبدیل نماید.
الفدارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و حداقل 7 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در موسسه
ب دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و حداقل 5 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در موسسه
ج دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح‏های سه و چهار حوزه و حداقل 3 سال سابقه قراردادی با مدرک مزبور در موسسه
تبصره 1 اعضایی که قبل از تصویب این آیین نامه، با مدرک تحصیلی دیپلم برای مشاغل نگهبانی و انتظامات به صورت قراردادی جذب شده‏اند، با رعایت ضوابط و مقررات این آیین‏نامه، مشروط به دارا بودن پست سازمانی بلاتصدی، با حداقل 10 سال سابقه خدمت قراردادی در موسسه ، به پیمانی تبدیل وضع می شوند.
تبصره 2 چنانچه اعضا با رعایت تبصره 2 ماده 49 این آیین نامه درحین خدمت، مدرک تحصیلی بالاتر ارائه نمایند، یک دوم سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‏تر و تمام سابقه خدمت آنان با مدرک تحصیلی قبلی در ازای ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر برای تبدیل وضعیت به پیمانی قابل محاسبه است.
ماده 11 موسسه می‏تواند وضعیت استخدام اعضای پیمانی مشمول این آیین‏نامه را پس از احراز شرایط ذیل، با تصویب هیأت اجرایی، تأیید هسته گزینش و موافقت رئیس موسسه، به رسمی آزمایشی تبدیل نماید.
الف دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا سطح یک حوزه و 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در موسسه
ب دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا سطح دو حوزه و 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در موسسه
ج دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر یا سطح سه و سطح چهار حوزه و 3 تا 5 سال سابقه پیمانی با مدرک مزبور در موسسه
ماده 11 اعضایی که از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت می یابند، الزاماً یک دوره آزمایشی سه ساله را همراه با گذراندن دوره
آموزش شغلی و توجیهی، علاوه بر دوره پیمانی طی خواهند کرد. موسسه در طول دوره رسمی آزمایشی، رفتار و عملکرد عضو را از نظر لیاقت )علمی، اخلاقی، خلاقیت و مسئولیت پذیری(، کاردانی، روحیه خدمت و نظم و انضباط اداری مورد ارزیابی قرار داده و درصورت احراز شرایط لازم و طی مراحل گزینش به رسمی قطعی تبدیل وضع می‏نماید.
ماده 12 در صورتی که عضو در پایان دوره آزمایشی به تشخیص هیأت اجرایی شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل وضعیت به استخدام رسمی قطعی را کسب ننماید، به یکی از روشهای ذیل با وی رفتار خواهد شد.
الف اعطای مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط
ب تبدیل وضعیت به استخدام پیمانی
ج بازخریدی خدمت یا بازنشستگی حسب مورد و در صورت احراز شرایط لازم
ماده 23 - عضو رسمی و پیمانی در صورت احراز شرایط مندرج در جدول زیر و دستور العمل پيوست شماره دو به رتبه بالاترارتقا می‏یابد.(توضیح این که تهیه و تدوین دستورالعمل پیوست شماره دو در دستور کار هیأت اجرایی دانشگاه بوده و در حال پیگیری است)
 
ضمناً همکاران محترم جهت اطلاع بیشتر از قوانین استخدامی می‏توانند از فایل زیر استفاده نمایند.
دریافت فایل

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035