بخشی از قوانین اداری استخدامی کارمندان(اعضای غیر هیأت علمی)
تاریخ : چهارشنبه 11 تیر 1393 ساعت 09:05 | تعداد بازدید : 1438
با توجه به ضرورت آشنایی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی با آیین نامه استخدامی مصوب هیأت امنا بدینوسیله پاره ای از موارد آیین نامه مذکور در ارتباط با حضور پرسنل و مرخصی ها به شرح زیر اعلام می گردد:
ماده 39 - عدم حضور عضو در محل خدمت بدون اطلاع و هماهنگی قبلی، عدم انجام وظایف و تکالیف محول، تأخیردر ورود و یا تعجیل در خروج بدون عذر موجه، همچنین ترک خدمت در خلال ساعات موظف حضور در موسسه بدون ارائه مجوز خروج )مأموریت یا مرخصی ساعتی(، ضمن کسر حقوق و مزایای مستمر به میزان ساعات و روزهای عدم حضور، برای بار اول احضار و اخطار شفاهی، برای بار دوم اخطار کتبی با درج در پرونده، برای بار سوم توبیخ کتبی با درج در پرونده و درصورت تکرار پرونده وی برای رسیدگی به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می گردد.
 
ماده 55 عضو به ازای یک سال خدمت از30 روز کاری مرخصی استحقاقی با استفاده از حقوق، فوق‏العاده‏ها و مزایا برخوردار می‏گردد که وی می بایست مطابق با برنامه زمانی اعلام شده و موافقت موسسه استفاده نماید.
تبصره 1 موسسه می‏تواند به ازای یک سال خدمت به عضو 10 روز کاری مرخصی فوق‏العاده با استفاده از حقوق، فوق‏العاده‏ها و مزایای مندرج در حکم یا قرارداد حسب مورد اعطا نماید که در این صورت وی می بایست الزاماً آن را در ایام تابستان و نیمه اول فروردین ماه مطابق با برنامه زمانی اعلام شده از سوی موسسه استفاده نماید.
تبصره 2درصورتی که مدت خدمت عضو کمتر از یکسال باشد، به تناسب ماه‏های خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده خواهدکرد.
ماده 56 درصورت درخواست عضو برای استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه و عدم موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی، برای اعضای رسمی و پیمانی صرفاً تا 15 روز قابل ذخیره یا بازخرید و برای اعضای قراردادی صرفاً تا 15 روز قابل بازخرید خواهد بود.
ماده 58 هر عضو می تواند در صورت ضرورت و در مواقع اضطرار به منظور انجام امور شخصی با اجازه و موافقت مسئول مافوق از مرخصی ساعتی در خلال ساعات اداری استفاده نماید.
تبصره - حداکثر مرخصی ساعتی، سه ساعت در روز و سقف آن 16 ساعت در ماه می باشد و در آخر هر ماه به ازاء هر 8 ساعت معادل یک روز از مرخصی استحقاقی عضو کسر می گردد و مازاد 16 ساعت در ماه غیبت محسوب می شود.
ماده 59 عضو در موارد ذیل حق برخورداری از مرخصی با استفاده از حقوق و مزایا علاوه بر مرخصی استحقاقی سالانه را دارا می‏باشد:
الف ازدواج دائم به مدت سه روز کاری
ب فوت بستگان شامل )پدر، مادر، همسر و فرزندان به مدت پنج روز کاری و برادر و خواهر به مدت سه روز کاری(
ج غیبت موجه )به تعداد روزهای مورد تأیید مراجع ذیصلاح(
تبصره غیبت موجه حالتی است که عضو به عللی خارج از حدود قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر وی با تأیید مراجع قضائی احراز می گردد.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035