بازدید 100 نفر از دانشجویان دختر خوابگاهی از آثار تاریخی خرانق
تاریخ : شنبه 14 اسفند 1395 ساعت 08:50 | تعداد بازدید : 765
آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035