نتایج انتخابات انجمن های علمی سال تحصیلی95-94
تاریخ : سه شنبه 1 دی 1394 ساعت 09:48 | تعداد بازدید : 1929
انتخابات انجمن های علمی دانشگاه اردکان روز دوشنبه مورخ 30/9 /94 برگزار گردید و دانشجویان ذیل به مدت یک سال به عنوان عضو این انجمن ها انتخاب گردیدند:
الف)دانشکده فنی و مهندسی:
اعضاء اصلی: امین بمانی(مکانیک)-فاطمه اکبری(مکانیک)-پرستو آقابابایی(مکانیک)-فاطمه زارع(مکانیک)-وحید ارسی دوز(علوم مهندسی)
عضو علی البدل:علی آقا براتی(علوم مهندسی)
ب)دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی:
اعضای اصلی:سالار پاشاپور(علوم مهندسی آّب)-مهدیه لک زایی(علوم باغبانی)-محمد سرباز(محیط زیست)-زهره قضاوی(محیط زیست)-فاطمه زارع سهیلی(علوم باغبانی)
اعضای علی البدل:مهلا خلیلی(علوم باغبانی)-نجمه السادات حسینی(محیط زیست)
ج)دانشکده علوم انسانی
اعضاء اصلی:نفیسه مولوی(مدیریت دولتی)-معصومه شیروانی(روانشناسی)-رضا علی عسگریان(مدیریت دولتی)-مریم اکبری(روانشناسی)-فاطمه بقایی نیا(مدیریت دولتی)
اعضاء علی البدل: مریم نادری(روانشناسی)-مصطفی رفیع(مدیریت دولتی)


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035