مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری

نام و نام خانوادگی:علی نادی زاده اردکانی     
                                                
رشته تحصیلی:مهندسی صنایع 
مرتبه:استادیار
Email: nadizadeh@ardakan.ac.ir
تلفن: 03532240920
*******

                              


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035