حراست دانشگاه

تلفن: 32248330-035
نمابر: 32248330-035
***
کارت های دانشجویی دانشجویان ورودی 91 تا تاریخ95/6/31 دارای اعتبار می باشد.
***
اطلاعیه دریافت کارت های شناسایی جدید
کلیه اعضای محترم هیأت علمی و کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی که فرم درخواست صدور کارت شناسایی را تکمیل نموده اند می توانند هر روزه ار ساعت10-8 جهت دریافت کارت شخصاً به اداره حراست مراجعه نمایند.
توجه: همراه داشتن کارت شناسایی قبلی جهت تحویل کارت جدید الزامی است.

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035