مدیریت روابط عمومی

نام و نام خانوادگی: محمد رضا حاجی احمدی اردکانی
تحصیلات: کارشناسی ارشد
تلفن: 32240921-035
نمابر: 32240921-035
آدرس: اردکان-بلوار آیت الله خاتمی(ره)- دانشگاه اردکان-ساختمان سازمان مرکزی-طبقه دوم   
Email:pr@ardakan.ac.ir      
***
شماره تلفن های دانشگاه


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035