رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی:فاطمه بهجتی   
رشته تحصیلی:علوم تربیتی
مرتبه:استادیار
Behjati@ardakan.ac.ir
تلفن:
03532248174
03532248271
03532248272
نمابر:32248384-035                                                                                                


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035