رئیس دانشگاه

نام و نام خانوادگی:حسین غفوری چرخابی         
                                                
رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق اسلامی
مرتبه:استادیار
h.ghch@ardakan.ac.ir
تلفن:32248174-035
نمابر:32248384-035                                                                                                


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 تلفن : 32240921-035 فکس:32248384-035