انجمن های علمی

انجمن های علمی با عنایت به راهبرد «سازماندهی و تقویت انجمنها و جمعیتهای علمی به منظور ایفای نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیمسازیها و توسعه، ترویج و انتشار علم و فناوری» که در سند «نقشه جامع علمی کشور» مورد تأکید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد، تشکیل می گردد. این انجمن‌ها ظرفیتی برای حضور نخبگان علمی در دانشگاه هستند. لذا به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌‌‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجویان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری؛ انجمن‌های علمی دانشجویی و اتحادیههای انجمنهای علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی كشور طبق آیین‌نامه انجمن ها تشكیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.
در حال حاضر15 انجمن علمی به شرح زیر در دانشگاه اردکان مشغول به فعالیت می باشند که دانشجویان علاقه مند می توانند جهت عضویت و فعالیت در این تشکل ها به آنها مراجعه نمایند:
الف)دانشکده فنی مهندسی
1-مهندسی شیمی
2-مهندسی صنایع
3-مهندسی مکانیک
4-مهندسی عمران
5-مهندسی برق و علوم مهندسی
6-بازی های رایانه ای
ب)دانشکده پیرادامپزشکی
7-دامپزشکی
ج)دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
8-مهندسی محیط زیست
9-علوم و مهندسی آب
10-اقتصاد کشاورزی
11-علوم و مهندسی باغبانی
د)دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
12-فقه و مبانی حقوق
13-علوم سیاسی
14-مدیریت
15-اقتصاد اسلامی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035