معاونت دانشجویی و فرهنگی

                                                   
نام و نام خانوادگی: ابوالفضل عزیزیان
رشته تحصیلی: علوم و مهندسی آب
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل:  vice.stu@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248271-035
نمابر: 32248384-035                 

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035