ادارات

اداره نظارت بر طرح های عمرانی:                                                                               
نام و نام خانوادگی: سید امیر بنی‌مهد                                                                                  

مرتبه علمی: استادیار                                                                                                                                                                        
گروه: مهندسی عمران
Email: banimahd@ardakan.ac.ir


......................................
اداره رفاهی:
نام و نام خانوادگی: علیرضا خوانین‌زاده
مرتبه علمی: استادیار
گروه: مرتع و آبخیزداری
Email:akhavaninzadeh@ardakan.ac.ir


....................................
مدیریت اداری و مالی:

نام و نام خانوادگی:رضا پوردهقان
Email:r.purdehghan@ardakan.ac.ir


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035