معاونت اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:فاطمه بهجتی
رشته تحصیلی:علوم تربیتی
مرتبه:استادیار
Behjati@ardakan.ac.ir
تلفن:32240924-035
فاکس:32248384-035

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035