گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

نام و نام خانوادگی: فاطمه آبیار فیروزآبادی                                                             

رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
مرتبه علمی: استادیار

ایمیل: f.abyar@ardakan.ac.ir
تلفن: 32240925-035
نمابر: 32240925-035 

***

فرم ها

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035