کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

نام و نام خانوادگی:مسعود فهرستی ثانی
رشته تحصیلی:اقتصاد کشاورزی
مرتبه:استادیار
تلفن:32240916-035

***

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035