مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی:سید حسن موسوی                                                          رشته تحصیلی: دکتری ژئوفیزیک
مرتبه:استادیار
Email: mousavi@ardakan.ac.ir
تلفن:32248170-035آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035