معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: علی فتح زاده                                                                

رشته تحصیلی: دکتری آبخیزداری
مرتبه: دانشیار
Email: fat@ardakan.ac.ir
تلفن: 32248272-035                                                                  
                              


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035