معاونت آموزشی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی:احمد فتاحی                                                                 

رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی
مرتبه:دانشیار
:E-mail
fatahi@yazd.ac.ir
fatahi@ardakan.ac.ir
تلفن:32248272-035                                                                  
                              


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035