مدیریت امور دانشجویی

                                                 
تلفن: 32226767-035
نمابر: 32226767-035               

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035