آیین نامه ها ی پژوهشی

  فصل اول:آئین نامه شوراهای پژوهشی
 
 
  فصل دوم:وظایف مسئولین اجرایی
 
 
   
فصل سوم:
   
 
 
آئین نامه طرح های پژوهشی  
 
 
درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی
 
 
 
فرم پیشنهادی طرح پژوهشی
 
 
 
درخواست برداشت حق التحقیق طرح پژوهشی  
 
 
فصل چهارم:شیوه نگارش گزارش نهایی طرح های پژوهشی  
 
 
فصل پنجم:    
 
 
آئین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی بین المللی خارج ازکشور
 
 
درخواست اعضای هیأت علمی برای سفر پژوهشی خارج ازکشور
 
 
 
 
چکیده مقاله پذیرفته شده  
 
 
درخواست برگزاری کلاس های جبرانی سفر پژوهشی خارج ازکشور  
 
 
حکم مأموریت سفر پژوهشی خارج از کشور  
   
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور
 
 
 
درخواست برداشت هزینه های سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
فصل ششم:    
 
 
آئین نامه  اجرایی شرکت در کارگاه های آموزشی خارج از کشور
 
 
 
 
درخواست اعضای هیأت علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
 
 
 
 
چکیده مقاله پذیرفته شده  
 
 
درخواست برگزاری کلاس های جبرانی سفرپژوهشی خارج از کشور  
 
 
حکم مأموریت سفر پژوهشی خارج از کشور
 
 
 
 
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
درخواست برداشت هزینه های سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
فصل هفتم:
 
   
 
 
آیین نامه اجرایی شرکت در گردهمایی علمی داخلی  
 
 
درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در گردهمایی ها و مجامع علمی معتبر داخلی  
 
 
درخواست برداشت هزینه های شرکت در گردهمایی ها و مجامع علمی معتبر داخلی
 
 
  برگ مأموریت اداری
 
 
 
فصل هشتم:    
   شیوه نامه تشویق مقالات
 
 
درخواست برداشت حق التألیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله  
   
آئین نامه پایه تشویقی
 
  فصل نهم:
 
   
 
 
آیین نامه فرصت مطالعاتی
 
 
اصلاحیه آئین نامه فرصت مطالعاتی
 
 
شیوه نامه فرصت مطالعاتی
 
 
گردش کار امور بعد از بازگشت از فرصت مطالعاتی  
 
 
پرسشنامه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی  
 
 
برنامه تحقیق فرصت مطالعاتی  
 
 
کاربرگ درخواست عضو هیأت علمی وگروه برای استفاده از فرصت مطالعاتی  
 
 
کاربرگ درخواست دانشکده برای استفاده از فرصت مطالعاتی  
 
 
فرم ارسال گزارش سه ماهه فرصت مطالعاتی توسط عضو هیأت علمی، گروه و دانشکده  
 
 
فرم گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی  
 
 
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی توسط گروه  
 
 
فرم ارسال گزارش فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی توسط دانشکده  
 
 
فصل دهم:    
 
 
شیوه نامه پژوهانه
 
 
  گزارشنامه فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی
 
 
 
 
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیأت علمی بازنشته  بر اساس بند4-1 شیوه نامه پژوهانه  
 
 
کاربرگ درخواست پژوهانه اعضای هیأت علمی جدید و تغیییر وضعیت یافته از مربی به استادیاری  
 
 
جدول تعیین سهم همکاران در فعالیت های مشترک  
 
 
قرارداد تحقیقاتی پژوهانه اعضای هیأت علمی دانشگاه اردکان  
  قرار داد تحقیقاتی کمک  پژوهانه اول اعضاي هيأت علمي دانشگاه اردکان
 
 
 
 
گزارش هزینه کرد پژوهانه سال1392
 
 
 
 
درخواست خرید/برداشت هزینه لوازم پژوهشی غیرمصرفی  
 
 
درخواست خرید/برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی  
 

درخواست خرید / برداشت هزینه لوازم پژوهشی مصرفی و خدمات پژوهشی ( با ارائه فاکتور)

 
 
 
درخواست برداشت حق التألیف تشویقی مقاله چاپ شده و هزینه چاپ مقاله  
 
 
درخواست تصویب پیشنهادیه طرح پژوهشی  
 
 
درخواست برداشت حق التحقیق طرح پژوهشی  
 
 
درخواست اعضای هیأت علمی برای سفر پژوهشی خارج از کشور
 
 
 
 
چکیده مقاله پذیرفته شده  
 
 
درخواست برگزاری کلاس های جبرانی سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
حکم مأموریت سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
گزارش علمی سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
درخواست برداشت هزین های سفر پژوهشی خارج از کشور  
 
 
درخواست اعضای هیأت علمی برای شرکت در گردهمایی ها و مجامع علمی معتبر داخلی  
 
 
درخواست برداشت هزینه های شرکت در گردهمایی و مجامع علمی معتبر داخلی  
 
 
درخواست دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای شرکت در کنفرانس های معتبر داخلی  
 
 
درخواست پرداخت هزینه های شرکت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنفرانس های معتبر داخلی  
 
 
فصل یازدهم:    
 
 
آئین نامه انتشارات
 
 
آئین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور
 
 
پرسشنامه مخصوص سردبیر نشریه  
 
 
پرسشنامه مخصوص مدیر مسئول نشریه  
 
 
 
پرشنامه مخصوص اعضای هیأت تحریریه نشریه  
 
 
دستورالعمل و مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور
 
 
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی-پژوهشی  
 
 
 
پرسشنامه درخواست تعیین یا تمدید اعتبار علمی-ترویجی  
  تفاهم نامه
 
 
  فصل دوازدهم:  
 
 
 
 
آئین نامه  توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در کشور
 
 
فصل سیزدهم:    
 
 
آئین نامه انتخاب پژوهشگران برجسته دانشگاه اردکان  
 
 
گزارشنامه فعالیت های پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه  
 
 
آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه کارشناسی  
 
 
آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه تحصیلات تکمیلی  
 
 
گزارشنامه انتخاب دانشجویان پژوهشگر نمونه  
  فرم درخواست پژوهشگر طرح های کاربردی  
 
 
 
 


آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035