تماس با ما

آدرس: یزد- اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان
صندوق پستی: 184
کدپستی: 95491-89518
دورنگار:  32248384- 035
پست الکترونیک: E.learning@ardakan.ac.ir

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035