دانشکده دامپزشکی

کاردانی:
  1. کاردانی دامپزشکی
کارشناسی:
  1. کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
  2. کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

آدرس : اردکان - بلوار آیت الله خاتمی(ره) - دانشگاه اردکان - کدپستی : 95491-89518 فکس:32248384-035